STATUT FUNDACJI „POLSKIE GNIAZDO”

Spis treści:
Dział I. Postanowienia ogólne
Dział II. Cele i zasady działania Fundacji
Dział III. Majątek i dochody Fundacji
Dział IV. Organy Fundacji
Dział V. Zmiana statutu Fundacji
Dział VI. Postanowienia szczególne
Dział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Polskie Gniazdo, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez następujące osoby fizyczne:

1. Jerzy Ziomek, będący głównym fundatorem,
2. Ks.Stanisław Draguła
3. Janusz Dobrosz
4. Tadeusz Szczyrbak
5. Konrad Biernacki,
6. Aneta Bolibczuk,
7. Edward Słobodziński,
8. Marian Jakubiszyn,
9. Marek Rostecki,
10. Adam Maksymowicz
11. Mieczysław Marczak
12. Władysław Załogowicz
13. Andrzej Siedlecki
14. Krzysztof Boerner
15. Rafał Orszak

zwane dalej ?fundatorami?, aktem notarialnym z dnia 30 listopada 2005r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu prowadzonej przez notariusza Piotra Garusa, za Repertorium A nr 10567/2005.

§ 2

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje świata.

§ 5

Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek, chronionego prawem.

Dział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami fundacji są:
1. organizowanie obywatelskiego mecenatu nad kulturą narodową oraz podejmowanie obywatelskich inicjatyw dotyczących polskiego życia społecznego i kulturalnego przyjmując za fundament nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II;
2.wspieranie rozwoju i propagowanie polskiej kultury chrześcijańskiej oraz docieranie z tą kulturą do wszystkich środowisk polskich i polonijnych, a w szczególności do polskiej młodzieży;
3. organizowanie życia kulturalnego, oświatowego i gospodarczego poprzez tworzenie niezbędnej infrastruktury materialnej, np. świetlic, kin, teatrów, itp.;
4. wyróżnianie i nagradzanie ludzi działających w obrębie: gospodarki, polityki, oświaty, religii oraz kultury i mediów za ich pracę na rzecz promocji wartości patriotycznych
i chrześcijańskich w życiu społecznym w Polsce i poza jej granicami.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
2. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych   celami Fundacji;
3. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji;
4. popularyzowanie celów Fundacji w mediach społecznych, publicznych i prywatnych;
5. promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
6. gromadzenie i opracowywanie informacji o polskiej kulturze, sztuce i nauce;
7. organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych, widowiskowych;
8. organizowanie konferencji, kursów, seminariów, konkursów i innych imprez;
9. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji;
10. prowadzenie portalu internetowego dla artystów tworzących w obrębie polskiej kultury chrześcijańskiej oraz organizowanie koncertów, wystaw i spotkań z tymi artystami;
11. prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej;
12. prowadzenie pożądanej działalności gospodarczej, np. takiej jak: księgarnie z polską, katolicką literaturą i prasą, dziełami sztuki, dewocjonaliami, itp. oraz biura rachunkowe, kawiarnie i restauracje, kluby , itp., również na zasadach franchesingu;
13. organizowanie koncertów, konkursów i festiwali;
14. organizowanie pielgrzymek, rajdów oraz turystki krajoznawczej, w szczególności dla młodzieży.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Dział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 9.974,03 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 03/100), tj. aport rzeczowy będący wyposażeniem w postaci mebli i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności biurowo-handlowej przekazane przez głównego fundatora w kwocie 8.374,03 zł, środki finansowe w kwocie 1.600,00 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

2. Główny fundator zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia Fundacji na czas nie dłuższy niż 4 lata lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Prądzyńskiego 26b.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. dotacji,
2. subwencji od osób prawnych oraz grantów,
4. darowizn, spadków i zapisów,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z majątku Fundacji,

§ 11

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

1. Osoby fizyczne lub prawne z kraju i zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji o wartości co najmniej 1.000,-zł stają się sponsorem Fundacji.
2. Osoby fizyczne lub prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów fundacji również mogą stać się sponsorami Fundacji.
3. Zaliczenie w poczet sponsorów Fundacji następuje na podstawie wniosku Zarządu i uchwały prezydium Rady fundacji.

Dział IV. Organy Fundacji

§ 14

Organami fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Członków Rady Fundacji wybierają Fundatorzy ze swego grona, spośród sponsorów oraz osób zasłużonych dla Fundacji.
3. Rada Fundacji liczy od 5 do 15 członków.
4. Przewodniczącym Rady Fundacji jest dożywotnio główny fundator-założyciel, o ile nie zrzeknie się tych uprawnień na rzecz wskazanej przez siebie osoby lub pozostałych członków Rady Fundacji. W takiej sytuacji wybór przewodniczącego Rady Fundacji odbywa się w głosowaniu tajnym, spośród pozostałych członków Rady Fundacji zwykłą większością głosów.
5. Rada wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika Fundacji.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji członka Zarządu Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą na członka Zarządu Fundacji lub nawiązania z członkiem Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją ? członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał ? zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:
1. zatrudnianie członków Zarządu powołanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Przewodniczącego Rady Fundacji;
2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
4. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
6. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
7. nadzór nad działalnością Fundacji;
8. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 18

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
2. Przewodniczący po konsultacji z Radą powołuje i odwołuje członków Zarządu w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Przewodniczący po konsultacji z Radą ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji na dwuletnią kadencję.
2. Przy czym skład pierwszego Zarząd ustalają Fundatorzy w drodze uchwały
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Przewodniczącego Rady Fundacji przed upływem kadencji.

§ 20

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd w szczególności:
a. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
b. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
c. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
d. uchwala roczne programy działania Fundacji oraz plany finansowe;
e. uchwala regulaminy;
f. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

§ 21

Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. Zasady ich wynagradzania ustala Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 22

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes oraz członek Zarządu Fundacji.

Dział V. Zmiana statutu Fundacji

§ 24

Zmiana statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.

§ 25

Decyzje w przedmiocie zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Dział VI. Postanowienia szczególne

§ 26

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

§ 27

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 28

Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 29

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej większości 2/3 głosów, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

§ 31

Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 32

Majątek pozostały po likwidacji fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 33

Rada Fundacji może powołać komisję rewizyjną fundacji w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek. Do głównych zadań komisji należy kontrola pracy organów fundacji oraz jej zakładów, a także pracy osób zatrudnionych w fundacji. Przewodniczący komisji rewizyjnej przedkłada Radzie Fundacji roczny raport-ocenę pracy fundacji w przeciągu jednego miesiąca po zakończeniu roku obrachunkowego.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.